Cuộc thử nghiệm hoàn hảo Quy trình chuẩn
Hóa chất phòng thí nghiệm
HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM Giá : 00 VNĐ (Còn hàng)

DANH SÁCH CÁC HÓA CHẤT CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM


STT

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

Công thức

Quy cách

1

Acetaldehyde 40%

Axetandehit

CH3CHO

AR 500ml

2

Acetic acid 36%

A.Axetic 36%

CH3COOH

AR500ml

3

Acetic acid glacial

A.Axetic 

CH3COOH

AR 500ml

4

Acetic anhydrit

Axetic anhydrit

(CH3CO)2O

AR 500ml

5

Acetone

Axeton

CH3COCH3

AR 500ml

6

Acetonitryl

Axeton nitryl

CH3CN

AR500ml

7

Acetyl acetone

Axetyn axeton

C5H8O2

AR 500ml

8

Acrylamide

Acrylamit

C3H6NO

AR 250g

9

Acrylic acid

A.Acrylic

C3H4O2

CP500ml

10

acrylonitryl

Acrylonitryl

CH2=CHCN

CP500ml

11

Aga-Aga

Aga-Aga

 

BR 500g

12

Aluminium nitrate nonahydrate

Nhôm nitrat tinh thể

Al(NO3)2.9H2O

AR 500g

13

Alluminium oxide

Nhôm oxit

Al2O3

AR 500g

14

Ammonium acetate

Amoni axetat

NH4CH3COO

AR 500g

15

Ammonium bicacbonate

Amoni bicacbonat

NH4HCO3

AR 500g

16

Ammonium cacbonate

Amoni cacbonat

(NH4)2CO3

AR 500g

17

Ammonium chlorite

Amoni clorua

NH4Cl

AR 500g

18

Ammonium ferrous sulfate hexahydrate

Muối Morh

(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O

AR 500g

19

Ammonium hydroxit 25-28%

Amoni hydroxit

NH4OH

AR 500ml

20

Ammonium nitrate

Amoni nitrat

NH4NO3

AR 500g

21

Ammonium oxalate monohydrate

Amoni oxalat

(NH4)2C2O4.H2O

AR 500g

22

Ammonium sulfate

Amoni sunphat

(NH4)2SO4

AR 500g

23

Ammonium sulfide solution

Amoni sunphua

(NH4)2S

AR500ml

24

Ammonium sulphite

Amoni sunphit

(NH4)2SO3

AR 500g

25

Antymoni trichlorite

Antimon clorua

SbCl3

AR 500g

26

Ascorbic acid

VitaminC

C6H8O6

AR 25g

27

Barium carbonate

Bari cacbonat

BaCO3

AR 500g

28

Barium chlorite dihydrate

Bari clorua

BaCl2.2H2O

AR 500g

29

Barium chromate

Bari cromat

BaCrO4

AR 500g

30

Barium hydroxide octahydrate

Bari hydroxit

Ba(OH)2.8H2O

CP 500g

31

Benzaldehyde

Benzaldehit

C6H5CHO

AR 500ml

32

Benzen

Benzen

C6H6

AR 500ml

33

Benzoic acid

A.Benzoic

C6H5COOH

AR 250g

34

Benzyl ancol

Benzylancol

C6H5CH2OH

CP 500ml

35

Bromine solution 3% 

Dung dịch Brom3%

Br2

AR 500ml

36

Boric acid

A.Boric

H3BO3

AR 500g

37

Butyric acid

A.Butyric

C3H9COOH

AR500ml

38

Cadimium chlorite

Catmi clorua

CdCl2

AR 100g

39

Calcium metal

Canxi kim loại

Ca

AR500g

40

Calcium acetate

Canxi axetat

Ca(CH3COO)2.H2O

AR 500g

41

Calcium hydroxit

Canxi hydroxit

Ca(OH)2

AR 500g

42

Calcium cacbonate

Canxi Cacbonat

CaCO3

AR 500g

43

Calcium chlorite dihydrate

Canxi Clorua tinh thể

CaCl2.2H2O

AR 500g

44

Calcium nitrate tetrahydrate

Canxi nitrat

Ca(NO3)2.4H2O

CP 500g

45

Calcium oxide

Canxi oxit

CaO

AR 500g

46

Calcium phosphat dibasic

DCP

Ca2HPO4

AR 500g

47

Calcium sulfate dihydrate

Canxi sunphat

CaSO4.2H2O

AR 500g

48

Charcoal activative

Than hoạt tính

C

AR 500g

49

Citric acid monohydrate

A.Xitric tinh thể

C6H8O7.H2O

AR 500g

50

Copper metal powder

Đồng bột

Cu

AR 500g

51

Cupruos chlorite

Đồng I clorua

CuCl

AR-500g

52

Cupper II chlorite dihydrate

Đồng II clorua

CuCl2.2H2O

CP 500g

53

Cupric nitrate trihydrate

Đồng II nitrat

Cu(NO3)2.3H2O

CP 500g

54

Cupric oxide powder

Đồng II oxit bột

CuO

AR 500g

55

Cupric sulfate anhydrous

Đồng sunphat khan

CuSO4

AR 500g

56

Cupric sulfate pentahydrate

Đồng sunphat tinh thể

CuSO4.5H2O

AR 500g

57

……………………..

Sản phẩm khác